Písek
město v pohybu, město v zeleniPlán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ) jsou strategické dokumenty, které definují organizaci dopravního systému, řešení veřejných prostranství a koncepci zeleně na několik dalších desetiletí. PUM a PUZ nastaví dlouhodobou a integrovanou strategii města Písek s cílem uspokojení potřeb mobility obyvatel a zajištění lepší kvality života ve městě.


Aktuální dokumenty k připomínkám

Vize s cíli

Doprava

Cyklistická doprava Management mobility Motorová doprava Pěší doprava Statická doprava Veřejná doprava Veřejné prostory Vliv dopravy na životní prostředí
Mapové podklady
 

Zeleň

ZASLAT PŘIPOMÍNKY K PUZ

Kategorizace ploch dle obnovy Návrhová opatření PUZ Vize udržitelné zeleně

Prezentace

Prezentace PUM Prezentace PUZ

Aktuálně

26.03.2020

PUM a PUZ – návrhová část k připomínkám

Ačkoliv jsme z důvodu vyhlášeného stavu nouze a s ohledem na další nařízení Vlády ČR povinni zrušit druhé veřejné setkání k Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně města Písku (PUM a PUZ), které se mělo uskutečnit v pondělí 23. 3. 2020 v prostorách Městské knihovny, na obou dokumentech samozřejmě i nadále pracujeme. >

06.02.2020

Analytická část PUM a PUZ

Plán udržitelné městské mobility je dlouhodobý strategický plán, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Je postaven na stávající praxi a bere náležitě v úvahu integrační, participační a hodnotící principy. Nyní jsou k dispozici výstupy analytické fáze projektu. >

Proč oba plány potřebujeme?

Plány načrtnou rozvoj města, směřující k efektivní udržitelné dopravě a kvalitnímu veřejnému prostoru:

 • ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT
  Snížení emisí, hluku a škodlivých látek z motorové dopravy.
 • ATRAKTIVNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR
  Oživená veřejná prostranství s kvalitně navrženou a udržovanou zelení, koncepce parkování ve městě.
 • ZELENĚ A BEZPEČNĚ
  Podpora udržitelných forem dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího komfortu.
 • DOSTUPNOST A RYCHLOST
  Lepší organizace dopravy a vnitřního propojení jednotlivých druhů dopravy i dopravní dostupnost. Odstranění úzkých hrdel, zvýšení plynulosti dopravy a zkrácení cestovní doby.
 • ZKLIDNĚNÉ CENTRUM
  Omezení tranzitní dopravy na území města, snížení intenzity a celkové zklidnění silniční dopravy.
 • CHYTRÉ MĚSTO
  Dobíjecí stanice pro automobily a elektrokola nebo inteligentní navigační systém na parkoviště.

Jak bude tvorba plánů probíhat?

Plán se připravuje ve třech fázích. Nejdříve vznikne analytická část, mapující současný stav. Na základě analýz bude vytvořena návrhová část a z ní nakonec odvozen i akční plán. První dvě části budou projednány s odbornou i laickou veřejností a poté předloženy voleným orgánům města ke schválení. Zapojení široké veřejnosti do dvou úvodních fází zpracování Plánu mobility a Plánu udržitelné zeleně je nezbytnou součástí celého procesu.

ANALYTICKÁ ČÁST

Tato fáze tvorby dokumentů se zaměřuje se na analýzu současného stavu všech dopravních módů (individuální automobilová doprava, doprava v klidu, cyklistická a pěší doprava, veřejná doprava, železniční a letecká doprava) v souvislosti s prognózou vývoje počtu obyvatel a rozložením pracovních příležitostí a poptávkou po mobilitě. Reflektuje současný stav životního prostředí ve městě. V rámci zeleně se zaměřuje na shromáždění dostupných podkladů, terénní průzkum zelených ploch městských i krajinných a zhodnocení jejich stavu. V rámci zatraktivňování veřejných prostorů i na analýzu rekreačních příležitostí obyvatel, turistických cílů a tras. Souhrnem analytické části je vypracování SWOT analýzy.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část vychází z podkladů analytické části a vzniká koordinovaně mezi zelení a dopravou. Na základě vytvoření jednotné vize udržitelné mobility a udržitelné zeleně pro rok 2030, ze které budou vycházet strategické a specifické cíle. Připravíme návrh jednotlivých infrastrukturní a neinfrastrukturní opatření pro rozvoj dopravního systému a zvýšení atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací negativních dopadů v řešeném území. Vznikne návrh rozvoje dopravní obslužnosti včetně etapizace od současného stavu do návrhového horizontu roku 2030. Navrhovaná opatření budou ověřena na dopravním modelu a navrhne optimalizaci dopravních komunikací. Bude zpracován plán udržitelné zeleně reflektující probíhající klimatickou změnu, potřeby obyvatel, možnosti údržby a v neposlední řadě rekreační a kulturní hodnotu jednotlivých lokalit. Vznikne systém se stanovenými hodnotami a prioritami, který usnadní efektivní rozhodování v území.

AKČNÍ PLÁN

Soubor opatření sestavených na základě hodnocení pro míru naplnění strategických a specifických cílů, které vycházejí z vize udržitelné mobility a udržitelné zeleně. Součástí bude vyčíslení investičních nákladů na zavádění a realizaci jednotlivých opatření včetně návrhu možných zdrojů financování.

Kdo plán vytvoří?

Plán mobility bude vypracován Centrum dopravního výzkumu a společností Atregia a na základě průzkumů, odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty a všemi institucemi a organizacemi, které ovlivňují současnou podobu dopravy a zeleně ve městě.

Kromě veřejnosti bude do realizace zapojeno několik odborných skupin.

ŘÍDÍCÍ SKUPINA

Rozhoduje o všech důležitých krocích v rámci zpracování, zabývá se strategickým směřováním a řízením projektu, dohlíží na průběžné výstupy projektu, s cílem schvalovat a nést odpovědnost za průběžné i závěrečné výstupy PUM a PUZ.

ODBORNÁ SKUPINA

Odborní pracovníci města, sektorový partneři a zainteresované strany, kteří mají v gesci dopravní plánování či řeší vazbu na dopravu ve městě. Pro oblast udržitelné zeleně jsou to pracovníci odboru životního prostředí, městský architekt, pracovníci oddělení kultury a cestovního ruchu. Jejich zapojení v průběhu realizace je na spoluvytváření průběžných a závěrečných výstupů PUM a PUZ.

PRACOVNÍ SKUPINA KE KOMUNIKACI

Odborní pracovníci města a odborní partneři projektu, kteří se zabývají komunikací a zapojováním veřejnosti v průběhu realizace projektu. Veřejnost se zapojuje v jednotlivých částech zpracování PUM a PUZ zasíláním podnětů, komentářů, námětů a připomínek, účastí v průzkumech a zapojením se do aktivit (workshopy, panelové diskuze a další).
Průběžné výstupy projednává Rada města Písek, závěrečný dokument pak bude předložen také Zastupitelstvu města Písek ke schválení.


Harmonogram

PUM a PUZ města Písku se připravuje od března 2019 do června 2020.
Plán je připravován na období do roku 2030 s výhledem do roku 2050.


Časová osa

Březen 2019

Zahájení zpracování

Květen 2019

Zahájení průzkumů a měření

Červen 2019

Ukončení dopravních průzkumů a měření

Listopad 2019

Ukončení terénního průzkumu v oblasti zeleně

Leden 2020

představení analytické části, vizionářské fórum pro tvorbu společné vize mobility 2030+ 

Červen 2020

představení návrhové části 

Červen 2020

Dokončení plánů


Financování

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost


Kontakty


KONTAKTNÍ OSOBA ZA MĚSTO
Mgr. Voldřichová Dagmar
Svazek obcí regionu Písecko
projektová manažerka
Telefon: 778 510 600
Email: voldrichova@sorp.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZA ZPRACOVATELE (PUM):
 Mgr. Renáta Zrůstová
projektová manažerka Plánu udržitelné městské mobility
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Telefon:  541 641 342
Email:  renata.zrustova@cdv.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZA ZPRACOVATELE (PUZ):
Ing. et Bc. Martin Vokřál
 
jednatel společnosti
Atregia
Telefon:  777 551 594
Email:  martin.vokral@atregia.cz