+CityXChangeDatum: 12.11.2018 Kategorie: Projekty v realizaci

Písek se stal součástí společenství sedmi evropských měst, které uspělo před Evropskou komisí s ambiciózním projektem +CityxChange, jehož záměrem je decentralizace obchodování s elektrickou energií.


Vize +CityxChange umožní spoluvytvoření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce a podpůrných nástrojů umožňující vybudování společného energetického trhu podporovaného propojenou komunitou. Vzniknou tak doporučení pro nové energetické politiky, tržní (de)regulaci a obchodní modely, které například dodají energeticky pozitivním společenstvím možnosti začlenění e-Mobility jako služby (eMaaS). Cílem projektu +CityxChange je vyvíjet a rozvíjet Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB / PED) a rozšiřovat je do dalších měst v rámci evropského přechodu na čistou energii.

Město Písek předpokládá návrh energeticky pozitivních bloků a čtvrtí, do kterých bude zapojena budova radnice, nově navržený parkovací dům a některé budovy základních nebo mateřských škol. Budova radnice se nachází v historicky chráněné oblasti. Parkovací dům a některé školy se nacházejí v širším centru. Budova radnice a školy byly v posledních letech revitalizovány díky programům zaručených energetických úspor (EPC). Parkovací dům je ve fázi plánování. Dochází ke shromažďování údajů pro vytvoření plánovaného ekosystém energeticky pozitivních bloků a čtvrtí. Hlavní zákon upravující obchod s energií (zkráceně Energetický zákon) je v současné době ve změnovém řízení. Je možné očekávat, že v nadcházející verzi bude umožněno například peer-to-peer obchodování s energií.

Aktivity
 1. Studie proveditelnosti a model města
  Ústředními pojmy projektu +CxC jsou Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB / PED – Positive energy block/district). Město Písek je projektu v pozici follower city a v projektu nejsou alokovány investiční prostředky. Přesto se město Písek přistoupením k projektu zavázalo usilovat o vytvoření právě takových čtvrtí.
  V rámci prvního roku projektu byly shromážděny a projektovým partnerům poskytnuty podklady, které umožní vytvořit virtuální model města, který je vhodný k simulaci nejrůznějších scénářů z oblasti energetiky budov a čtvrtí (penetrace elektomobility, nasazení fotovoltaických panelů apod.)
  Studie proveditelnosti by měla především poskytnout informace, zde je vůbec technicky možné v dané lokalitě města dosáhnout „energetické pozitivity“, případně za jakých podmínek.
 2. Bold City Vision
  Bold City Vision, neboli smělá vize města je jeden ze stěžejních produktů projektu +CxC. Cílem tohoto dokumentu je nastínit možnosti rozvoje města především z pohledu energetické bilance, a to až do roku 2050. Tato vize by měla být v hlavních rysech hotova do konce roku 2020
 3. Citizen engagement
  Nedílnou součástí projektu +CxC je zapojení co největšího počtu účastníků do budování PEB/PED. K tomuto účelu je v rámci projektu plánována celá řada aktivit směrem k občanům, představitelům samosprávy a významným podnikatelským subjektům v regionu.
 4. Studie proveditelnosti Energeticky pozitivních bloků
  Město Písek samo nebo ve svých organizacích vlastní a spravuje více než 200 budov a vždy aktivně přistupovalo k hospodaření s energií v důležitých a energeticky náročných budovách, zejména ve školách, kulturních a sportovních zařízeních.
  Projekty EPC jsou realizovány v celkem 21 různých městských budovách a město také připravuje koncepční řešení hospodaření s energií z hlediska personálního i technologického (zavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001).
  Město aktivně podporuje zapojení občanů do diskusí v oblasti hospodaření s energií, úspor energie a dalších souvisejících otázek a v rámci těchto aktivit zavedlo veřejný energetický portál. V roce 2018 byl energetický portál rozšířen o údaje z pilotního projektu internetu věcí, konkrétně měření spotřeby vody.
  Cílem této studie je navržení a energetické zhodnocení opatření na vybraných budovách v majetku města, s cílem u komplexu těchto budov (virtuální blok) dosáhnout energetické pozitivity. Energetickou pozitivitou se rozumí celková kladná roční energetická bilance, tedy vyprodukování více energie, než je v budově za rok spotřebováno. Toho je dosahováno jednak úspornými opatřeními, jednak instalací OZE a například změny způsobu vytápění.

Více informací naleznete na: https://cityxchange.eu/

Celkové způsobilé výdaje

10 807 127,50 Kč

Trvání

11/2018 – 11/2023

Podpořen dotací

Program

Poskytovatel

Úroveň

ANO

H 2020, SCC

Evropská komise

EU

Podíl Smart Písek

100 %