Smart PísekV Evropě je koncepce chytrého města, tzv. Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem Regionální politiky EU, která se doposud soustředila jen na podporu regionů. Koncept Smart City se snaží maximálně využit moderních informačních technologií a navrhnout řešení pro management konkrétního města takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, aj.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě.

Přestože se Česká republika ve smlouvě mezi EU a ČR o finančních zdrojích EU na léta 2014 – 2020 přihlásila ke konceptu Smart City, byl Písek se svým ideovým dokumentem Modrožlutá kniha Smart Písek, schváleným zastupitelstvem města v roce 2015, jedním z mála měst, které mělo zpracovaný materiál o opravdu koncepčním naplňování cílů Smart City. I díky tomu se Písek stal na základě podpisu smlouvy mezi MŽP a vedením města pilotním konceptem Smart City mezi středně velkými městy.

Koncept Smart Písek umožní občanům města profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (doprava, energetika, životní prostředí aj.). Koncept Smart Písek na třech pilířích: udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, ICT a dopravě. Důraz přitom klade na zapojení občana a hledání nových modelů financování.

O Smart Písek

Chytrý Písek jako čisté, bezpečné, otevřené a moderní město

Přestože se Česká republika ve smlouvě mezi EU a ČR o finančních zdrojích EU na léta 2014 – 2020 přihlásila ke konceptu Smart City, byl Písek se svým ideovým dokumentem Modrožlutá kniha Smart Písek, schváleným zastupitelstvem města v roce 2015, jedním z mála měst, které mělo zpracovaný materiál o opravdu koncepčním naplňování cílů Smart City. I díky tomu se Písek stal na základě podpisu smlouvy mezi MŽP a vedením města pilotním konceptem Smart City mezi středně velkými městy.

Koncept Smart Písek umožní občanům města profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (doprava, energetika, životní prostředí aj.). Dle chápání EU stojí koncept Smart Písek na třech pilířích: udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, ICT a dopravě. Důraz přitom klade na zapojení občana a hledání nových modelů financování.

Město na konkrétních projektech navazuje spolupráci s průmyslem i univerzitami. Hlavními partnery konceptu Smart Písek jsou Schneider electric CZ, E.ON Česká republika, E.ON Enregie a Technologické centrum Písek, za akademická pracoviště ČVUT Praha, fakulta dopravní. Město Písek také podepsalo memoranda ke spolupráci s ministerstvem pro životní prostředí a ministerstvem pro místní rozvoj. Pomůže to dalšímu rozvoji konceptu Smart Písek, především při přípravě a zpracování projektů, sdílení informací a marketingových kampaních.

O Smart kanceláři

Chytré město potřebuje koncepční řízení

Aby si město Písek udrželo pozici „smart“ leadera mezi českými městy střední velikosti, zřídilo od 1. února 2017 pro projekt Rozvoj Smart City Písek odborné pracoviště. Náplní jeho práce je zastřešit aktivity kolem Smart Písek a přijít se systémovými koncepcemi, které vytýčí priority v rámci oblastí definovaných Modrožlutou knihou a na základě nich navrhne projekty vhodné k realizaci.  Obdobné pracoviště je v rámci českých měst srovnatelné velikosti stále poměrně unikátní. Agenda Smart kanceláře spadá od listopadu 2018 do kompetence starostky města Písku Mgr. Evy Vanžurové.