Písek se připojil k evropskému projektu Re-ValueDatum: 17.03.2023 Kategorie: Projekty v realizaci

Město Písek se v tomto roce oficiálně připojilo k projektu Re-Value, ve kterém bude po boku vybraných evropských měst řešit na konkrétních lokalitách aplikaci urbanistických a klimatických opatření pro trvale udržitelný rozvoj s cílem vytvoření optimálně přívětivého města s důrazem na budoucí klimatickou neutralitu.


Tento pilotní projekt zacílený na kvalitu životního prostředí ve městě má ambice definovat interakcí více faktorů v oblasti urbanismu, klimatu, chytrých řešení apod., postupný přechod města velikosti právě Písku ke klimatické neutralitě a zvýšení kvality života a životního prostředí na všech úrovních, a to při využití inovativních technologií. Jak uvádí PhDr. Miloš Prokýšek, vedoucí organizační složky Smart Písek, která projekt za město Písek zaštiťuje „V rámci projektu Re-Value bude celkem 9 evropských měst hledat společně optimalizaci budoucího uspořádání těchto měst s důrazem na urbanisticky vyvážená řešení a trvale udržitelný rozvoj, a to i přes skutečnost, že se zapojená města geograficky i kulturně liší. Projekt je založen na 4 vedoucích městech (Burgas, Bruggy, Rimini a Ålesund) a 5 replikačních městech (Rijeka, Cascais, Constanta, Izmir, Písek), přičemž do projektu je zapojeno dalších 30 institucí, iniciativ, spolků a univerzit napříč Evropou. Silný důraz je kladen na zapojení občanů a dalších významných partnerů, proto byla pro spolupráci oslovena také například Sladovna Písek  o.p.s., jejíž úlohou bude průběžné představení projektu veřejnosti zábavnou formou.“ Předpokládáme také využití současných znalostí prvků modrozelené infrastruktury na konkrétních lokalitách ve městě Písku, opatření nakládání s vodou a jejího pozitivního působení v ochlazování mikroklimatu městského parteru, včetně například prověření možností vhodného propojení řeky Otavy s  intravilánem města. Proto se kromě týmu Smart Písek na odborných částech projektu budou dále podílet také pracovníci odboru životního prostředí nebo městský architekt. Komplexní soubor výstupů by pak měl zapojeným městům umožnit integraci systémů na jejich cestě ke klimatické neutralitě, a to ve více vrstvách udržitelnosti (ekologické, infrastrukturní, politické, správní, přírodní, sociální, kulturní, ekonomické, estetické, právní, podnikatelské atd.). Formálně připojení města Písku k projektu Re-Value schválila Rada města usnesením č. 212/22 ze dne 04.04.2022. Písecká veřejnost se tak v dalších 4 letech může těšit na zajímavé informace z projektu a do určité míry se do něj také zapojit, dodává Miloš Prokýšek. 

Project REVALUE Workshop: Creating value from by-products and waste  streams, December 14 2022 | Online Event | AllEvents.in