SECAP: Akční plán pro udržitelnou energii a klimaDatum: 21.06.2021 Kategorie: Projekty v realizaci

Město Písek přistoupilo v roce 2017 k Paktu starostů a primátorů. Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, sdružuje tisíce místních i regionálních samospráv. Jedním ze závazků v rámci tohoto paktu je vypracovat do 2 let Akční plán pro udržitelnou energii a klima.


Co je Pakt starostů a primátorů?

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky. Pakt starostů a primátorů byl v Evropě započat v roce 2008 s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke splnění a překročení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Nejenže tato iniciativa zavedla první progresivní, tzv. bottom-up přístup k opatření v oblasti klimatu a energetiky svého druhu, ale její úspěch rychle předčil očekávání. Iniciativa nyní sdružuje více než 7 000 místních a regionálních orgánů v 57 zemích, a čerpá tak z výhod celosvětového hnutí mnoha zúčastněných stran a z technické a metodické podpory nabízené zapojenými kancelářemi. Iniciativa s názvem Globální pakt starostů a primátorů těží ze zkušeností získaných během posledních osmi let v Evropě i mimo ni a vychází z klíčových faktorů úspěchu původní iniciativy: z jejího bottom-up přístupu, z modelu spolupráce na více úrovních a z jejího rámce opatření založeného na kontextu.

V České republice má k měsíci lednu roku 2019 Pakt zatím jen 11 signatářů: Brno, Chrudim, Hlinsko, Jeseník, Liberec, Litoměřice, Lkáň, Mezilesí, Ostrava, Praha, Písek. Počet signatářů v ČR je velmi malý, a to jak ve srovnání se zeměmi střední a východní Evropy (Polsko: 40 signatářů, Maďarsko: 40 signatářů, Bulharsko: 25 signatářů, Rumunsko: 73 signatářů), tak se zeměmi s přibližně stejným počtem obyvatel (Belgie: 337 signatářů, Portugalsko: 119 signatářů).

 Co je to SE(C)AP?

Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) je klíčový dokument, který ukazuje, jak signatář Paktu dosáhne svého závazku do roku 2020. Využívá výsledky Bilance základních emisí pro určení nejvhodnějších oblastí činnosti a příležitostí pro dosažení cílů místních orgánů při snižování emisí CO2. Stanoví konkrétní opatření na snížení, společně s časovým rámcem a přidělenými odpovědnostmi, které převádějí dlouhodobou strategii do praxe. Signatáři se zavazují k předložení svých SEAP do jednoho roku od přistoupení k Paktu. SEAP by neměl být považován za pevně stanovený a neměnný dokument, vzhledem k tomu, že okolnosti se mění a probíhající akce přinášejí výsledky a zkušenosti, a proto může být užitečné nebo nezbytné plán pravidelně aktualizovat. Nezapomeňte, že příležitosti pro závazek snížení emisí vznikají při každém novém developerském projektu, který má být schválen místním orgánem. Dopady nevyužití takové možnosti mohou být značné a budou působit po dlouhou dobu. To znamená, že úvahy o energetické účinnosti a snižování emisí by měly být brány v potaz pro všechny nové projekty, a to i v případě, že SEAP dosud nebyl dokončen ani schválen. V případě Písku je tento dokument rozšířen i o klimatické otázky.

Co SECAP obsahuje?

  • Baseline Emissions Inventory (BEI)
  • Analýza současného stavu (založená na BEI) pro celé katastrální území města Písek.
  • Analýza sektorů, které může statutární město svou činností ovlivnit, a zároveň doplňující sektory, které na produkci emisí CO2 na území města mají významný vliv.
  • Zhodnocení emisí z veškeré spotřeby paliv a energie na sledovaném území, elektřinu dováženou na území města, teplo ze zdrojů CZT spotřebované v sektorech relevantních pro sektory, na něž se vztahuje SECAP (podle metodiky IPCC).
  • Akční plán do roku 2030.

Navazuje SECAP na další aktivity města?

Město Písek definuje svoje vize v dlouhodobém horizontu především prostřednictvím Strategickém plánu města Písek, kde se uvádí, že cílem dlouhodobého rozvoje je :

"...zajistit udržení a zlepšování vysoké kvality života ve městě Písek, které v souladu s dlouhodobým udržitelným rozvojem snižuje negativní dopad činností ve městě, začleňuje hospodárné a obnovitelné zdroje energie a zároveň je uzpůsobeno k tomu, aby odpovídalo na klimatické změny vhodnými adaptačními opatřeními, vše takovým způsobem, aby obyvatelé města byli zapojováni, podpořeni a mohli participovat na výsledných řešeních."

Hlavní cílové hodnoty pro rok 2030 jsou:

  • Snížit emise CO2 nejméně o 41 % oproti roku 2015
  • Zvýšit podíl místní výroby z OZE ze současných 5 % na úroveň 22,5 %
  • Realizace 5-ti pilotních projektů zelených střech na stávajících i nových budovách

Časová osa SECAP 

2019/05 Zahájení výběrového řízení 

2019/10 Představení pracovní verze SECAP veřejnosti 

2019/10 Dokončení sběru podnětů od občanů a odborů města 

2019/11 Dokončení SECAP a předání ke schválení 

2019/11 Schválení dokumentu Radou města ✔

Dne 6.5.2021 došlo ke schválení SECAPU jakožto strategického dokumentu města.