Smart PísekV Evropě je koncepce chytrého města, tzv. Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem Regionální politiky EU, která se doposud soustředila jen na podporu regionů. Koncept Smart City se snaží maximálně využit moderních informačních technologií a navrhnout řešení pro management konkrétního města takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, aj.) s ohledem na energetickou náročnost a kvalitu života občanů v daném městě.

Přestože se Česká republika ve smlouvě mezi EU a ČR o finančních zdrojích EU na léta 2014 – 2020 přihlásila ke konceptu Smart City, byl Písek se svým ideovým dokumentem Modrožlutá kniha Smart Písek, schváleným zastupitelstvem města v roce 2015, jedním z mála měst, které mělo zpracovaný materiál o opravdu koncepčním naplňování cílů Smart City. I díky tomu se Písek stal na základě podpisu smlouvy mezi MŽP a vedením města pilotním konceptem Smart City mezi středně velkými městy.

Koncept Smart Písek umožní občanům města profitovat ze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (doprava, energetika, životní prostředí aj.). Koncept Smart Písek na třech pilířích: udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, ICT a dopravě. Důraz přitom klade na zapojení občana a hledání nových modelů financování.