DopravaPilíř „Inteligentní mobilita“

Občané Písku považují dlouhodobě za hlavní dopravní problém parkování rezidentů, návštěvníků a pracovníků. Zároveň je doprava největším znečišťovatelem prostředí (imise, prašnost), je zdrojem hluku a řada komunikací přináší bezpečnostní rizika. Doprava má i vysokou energetickou náročnost. Vzhledem k vytížení hlavních tahů, protínajících město, je pravděpodobné, že se bude dopravní zatížení nadále zvyšovat. Z monitorovacího systému však nepřichází dostatečné množství dat pro optimalizaci organizace individuální dopravy v pohybu a v klidu, ale ani dopravy hromadné. Dopravní data pro město Písek pocházejí pouze z detekčních čidel na všech 12 světelně dynamicky řízených křižovatkách, které umožňují sledovat průjezdy vozidel.

Pilíř „Inteligentní mobilita“ v prostředí města Písku nabízí zejména následující příležitosti pro rozvoj:

  • Řízení a regulace dopravy v pohybu i v klidu (včetně cyklistiky) pomocí dopravní telematiky, administrativních opatření i plánovitého rozvoje městské dopravní infrastruktury
  • Podpora uživatelsky příjemné hromadné dopravy jako plnohodnotné alternativy k dopravě individuální, např. nastavením standardů kvality, podporou informačních systémů pro cestující, využitím nízkoemisních a bezemisních vozidel k zajištění obslužnosti historického centra města i pro dopravní spojení plánovaných odstavných parkovišť, a rozvoj cyklistické dopravy
  • Podpora udržitelné logistiky, městských služeb a veřejné dopravy s využitím nízkoemisních vozidel či elektromobilů
  • Podpora cestovního ruchu s využitím bezemisní dopravy vytvořením systému půjčoven a bike-sharingových systémů pro bicykly a elektrokola a podpora rozvoje cyklostezek

Seznam projektů:

» CHYTRÁ PARKOVIŠTĚ

» CHYTRÁ VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA