Tepelná a odpadová koncepce městaDatum: 01.05.2017 Kategorie: Energetika

Zásadním dokumentem v oblasti nakládání s energiemi je schválená Tepelná koncepce města Písek, na které se průběžně pracovalo celý minulý rok. Zpracování tepelné koncepce bylo zpracováno s ohledem na posouzení různých variant investic do ekologizace provozu, tj. především využití biomasy.


Na základě zadání zastupitelstva představenstvo Teplárny iniciovalo zpracování variantních plánů na ekologizaci podle předpisů EU.

V únoru 2016 rada města projednala informace o možnostech energetického využití odpadů. Rada tehdy doporučila, aby byli zastupitelé města seznámeni s potřebou zpracovat rozvojové dokumenty, tj. Tepelnou koncepci města Písek a nově také Koncepci odpadového hospodářství. Současně Rada města předložila návrh na založení expertní pracovní skupiny. Ta v rámci ekologizace doporučila ustoupit od myšlenky spalovny odpadů kvůli velmi malému množství komunálního odpadu a tedy i malá efektivitě celého projektu, a nahradit jeden ze dvou kotlů na uhlí plynovým kotlem nebo kotlem na biomasu. Od tohoto kroku si město slibuje snížení emisí v souladu s cíli koncepce Smart City.

Pracovní skupina současně navrhla snížení výkonu výtopny „Samoty“ na hodnotu do 20 MW a zahájení přípravy investiční akce spočívající v přechodu změny spalování mazutu na plynofikaci tohoto zdroje, včetně bezodkladného podání žádosti o získání finanční podpory na tuto investici.

Záměrem města i společnosti Teplárna Písek, a.s., je, aby přenosová tepelná soustava byla energeticky účinná a budoucí investice do rozvodů a samotných zdrojů tepla byla investicí udržitelnou, mající ekonomický a ekologický rozměr.