Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT (IROP 28)Datum: 11.06.2018 Kategorie: ICT infrastruktura

Projekt Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT je financován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Číslo a název výzvy: 06_16_044 28. Výzva IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - SC 3.2


V současnosti došlo k prolongaci projektu z důvodu komplikací při zadávání veřejné zakázky se ukončení posouvá na rok 2022.

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. V rámci projektu vznikne několik na sebe navázaných informačních a komunikačních systémů a s tím spojená infrastruktura. Projekt dále slouží jako báze pro celý koncept Písku jako chytrého města. Prostřednictvím projektu dojde k reálnému naplňování cílů vytčených v Modrožluté knize jako základním rozvojovém dokumentu konceptu Smart City.

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Informace o projektu

Programovací období 2014 - 2020
Termín realizace 07/2016 – 03/2019
Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005864

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu 23 880 257,00 Kč
Způsobilé výdaje 23 880 257,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu 1 194 012,85 Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z IROP 20 298 218,45 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Písku 2 388 025,70 Kč (10% ze způsobilých výdajů)

Harmonogram projektu

Zahájení projektu 4/2018
Ukončení projektu 6/2019
Další informace o projektu:

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu najdete na www.irop.mmr.cz.