Zavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001Datum: 24.07.2020 Kategorie: Energetika

Účelem projektu je zavedení systému energetického managementu na úrovni městského úřadu i řízených organizací. Toho je docíleno především vytvořením dedikované pozice energetického managera, formalizací a zavedením procesů energetického managementu, prohlubováním a automatizací sběru energetických dat a jejich následné analýzy.


Co je to ISO 50001?
I
SO 50001 je nový mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na systém managementu energií. Požadavky certifikace ISO 50001 zavádí systém, který identifikuje oblasti s vysokým energetickým výdajem, zaměří se na snížení těchto energetických výdajů a zefektivní využívání energií – energetickou účinnost. Je to první globální standard, který přichází po standardu EN 16001 (Systém Managementu hospodaření s energií) a ISO (Internatinal Organisation for Standartisation) předpokládá, že při globální implementaci ISO 50001 lze ušetřit až 60% světové energie.

Smart Písek se přihlásil do výzvy 109, Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa (https://www.esfcr.cz/vyzva-109-opz) a získal podporu pro svůj projekt, jehož zahájení je plánováno na 1.4.2021 a bude trvat do 31.3.2021.

Energetický management v Písku
Projekt
řeší zavedení systému energetického managementu na úrovni městského úřadu Písek a jím řízených organizací. Město Písek spravuje více než 200 budov, přičemž nemá žádný centralizovaný nástroj, jak řešit náklady na jejich správu. Platí proto podstatně vyšší režije, než by muselo. Vytvořením dedikované pozice energetika a jeho asistenta, formalizací a zavedením procesů energ. managementu, prohlubováním a automatizací sběru energetických dat a jejich následné analýzy dojde k výrazným úsporám.

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je zavádění systému energetického managementu a certifikace ISO 50001 ve městě Písek. Dosažením tohoto cíle a certifikací ISO 50001 bude město schopno optimalizovat náklady na správu majetku.

Dílčí cíle projektu:
1) Zavedení energetického managementu v organizaci
2) Optimalizace systému hospodaření s energiemi
3) Podstatná ekonomická úspora při implementaci metodiky ISO

Finanční rámec projektu 

Částka 

(v Kč) 

Podíl na celkovém rozpočtu očištěném o příjmy (v %) 

Celkové způsobilé náklady  

3 161 750,00 

-  

Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje  

0,00  

-  

Celkové způsobilé náklady očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje  

3 161 750,00  

100 %  

Vlastní financování způsobilých výdajů očištěných o příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje  

158 087,50  

5 %  

Dotace  

3 003 662,50  

95 %  

  • z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel);    

2 687 487,50  

85 %  

  • z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j) rozpočtových pravidel).     

316 175,00  

10 %  

Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace  

3 003 662,50  

95 %  

  • neinvestiční prostředky  

2 434 660,00  

-  

  • investiční prostředky  

569 002,50  

-